EN NL ES

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BudgetBridalWorld B.V. tevens h.o.d.n. www.budgetbridalword.com en en de daarmee gelieerde ondernemingen.

Artikel 1. – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Website:  de website www.budgetbridalword.com, in stand gehouden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BudgetBridalWorld BV, hierna te noemen: BudgetBridalWorld;

Advertentie:  een op de website geplaatste advertentie, waarin tweedehands- en nieuwe bruidsproducten en/of diensten worden aangeboden en/of gevraagd;

Adverteerder: degene die een advertentie plaatst op de website;

Gebruiker: degene die, anders dan als adverteerder, gebruik maakt van de website;

Overeenkomst: elke Overeenkomst tussen adverteerder en gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de website;

Persoonsgegevens: de door adverteerder of gebruiker verstrekte persoonlijke gegevens, waaronder naam, woonplaats en e-mailadres.

Artikel 2. – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen adverteerders en/of gebruikers enerzijds en BudgetBridalWorld anderzijds.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

Artikel 3. - Advertentie plaatsing

3.1 Door het plaatsen van een advertentie op de website komt een Overeenkomst tot stand tussen de adverteerder en BudgetBridalWorld. Daarbij gelden de Algemene Gebruiksvoorwaarden zoals weergegeven op de website, en deze Algemene Voorwaarden. Plaatsing op de website vindt plaats gedurende een door BudgetBridalWorld te bepalen aantal dagen. XXX

3.2 Door het aanbieden van een advertentie geeft adverteerder BudgetBridalWorld toestemming de in de advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de website.

3.3 BudgetBridalWorld spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de adverteerder reacties op zijn advertentie krijgt. Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de website, alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de website als geheel. BudgetBridalWorld is uitdrukkelijk geen partij bij enige Overeenkomst die als gevolg van het gebruik maken van de website tot stand komt tussen adverteerder en gebruiker.

Artikel 4. - Inhoud van de advertentie

4.1 De adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden bruidsproduct en/of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.

4.2 De adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van bruidsproducten en/of diensten op de website.

4.3 De informatie die door adverteerder in een advertentie of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte bruidsproduct en/of dienst.

4.4 Een advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in de rubriek waarin de desbetreffende aangeboden bruidsproducten en/of diensten naar hun aard en soort behoren.

4.5 Ook voor het overige dient de inhoud van de advertentie te voldoen aan de Algemene Gebruiksvoorwaarden voor de inhoud van advertenties zoals weergegeven op de website, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd.

4.6 BudgetBridalWorld behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen advertenties voortijdig te verwijderen, teksten van advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte foto-links of fotomateriaal te verwijderen. BudgetBridalWorld zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met deze Algemene Voorwaarden of met de in 4.5 bedoelde Algemene Gebruiksvoorwaarden. De adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op enige vorm van schadevergoeding.

4.7 De adverteerder is verplicht er omgaand zorg voor te dragen dat de advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden bruidsproduct en/of dienst niet langer beschikbaar is.

Artikel 5. – Vrijwaring

5.1 De adverteerder draagt er zorg voor dat de advertentie en/of de in de advertentie aangeboden bruidsproducten en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, en dat deze geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.

5.2 Adverteerder vrijwaart BudgetBridalWorld tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan het sub 5.1 bepaalde. De adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door BudgetBridalWorld moeten worden gemaakt.

Artikel 6. - Beperking van aansprakelijkheid

6.1 BudgetBridalWorld is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat adverteerders en/of gebruikers van de website maken. BudgetBridalWorld is niet aansprakelijk voor gedragingen van adverteerders en/of gebruikers, voor de inhoud van advertenties of voor de bruidsproducten en diensten die worden aangeboden.

6.2 De informatie die door BudgetBridalWorld zelf op de website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is BudgetBridalWorld niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.

6.3 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van adverteerders of gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.              

6.4 Indien BudgetBridalWorld aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van BudgetBridalWorld in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Mocht de assuradeur om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van BudgetBridalWorld te allen tijde beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de opdracht met een maximum van € 1.000,--.

Artikel 7. – Helpdesk

7.1 BudgetBridalWorld stelt aan adverteerders en gebruikers een Helpdesk ter beschikking, waar zij per E-mail terecht kunnen met vragen over en problemen met de plaatsing van advertenties.

7.2 De Helpdesk beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. BudgetBridalWorld is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de Helpdesk verstrekte adviezen.

Artikel 8. - Gebruik van Persoonsgegevens

8.1 Indien gebruik wordt gemaakt van de website, dienen de gegevens waaronder, doch niet beperkt tot, naam, woonplaats en E-mailadres volledig, juist en actueel te zijn. Gebruiker en Adverteerder garanderen wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van de website.

8.2 In het kader van onze dienstverlening legt BudgetBridalWorld gegevens vast. BudgetBridalWorld gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende Overeenkomst en voor haar overige dienstverlening. Bij de Helpdesk kunnen de gebruiker en de adverteerder eveneens inzage vragen in de persoonsgegevens die van de gebruiker en de adverteerder zijn verwerkt -en eventueel foutief verwerkte persoonsgegevens laten corrigeren.

8.3 Persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt binnen de hier beschreven voorwaarden, wanneer hiervoor een technische noodzaak is en om te voldoen aan een verzoek van opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving in het kader van het tegengaan van misbruik van de website. In laatstgenoemd geval kunnen ook gegevens omtrent IP adressen beschikbaar worden gesteld.

8.4 Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

8.5 Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op jouw computer achterlaat. BudgetBridalWorld kan cookies gebruiken om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten.

8.6 Het is gebruikers en adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder: het verzenden van (ongevraagde) E-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de advertentie, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; het verzamelen van E-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders.
Meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens BudgetBridalWorld is te vinden  op de pagina Privacybeleid.

Artikel 9. – Beveiliging

9.1 BudgetBridalWorld spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

9.2 BudgetBridalWorld is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers en/of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s en/of bestanden, en/of enig ander gevolg van het gebruik dat van de website wordt gemaakt.

Artikel 10. - Websites en diensten van derden

10.1 De website en advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. BudgetBridalWorld heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

10.2 Indien en voorzover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. BudgetBridalWorld is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen en/of het beleid van deze dienstverleners.

Artikel 11. – Reageren

11.1  Het reageren op geadverteerde bruidsproducten via de website geschiedt vrijblijvend en dient als een mogelijkheid voor adverteerder en gebruiker om tot elkaar te komen. Het uiteindelijk tot stand komen van een Overeenkomst vindt plaats in direct contact tussen adverteerder en gebruiker. BudgetBridalWorld is daarbij op geen enkele wijze partij.

11.2 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat op advertenties wordt gereageerd als de gebruiker niet werkelijk geïnteresseerd is. Misbruik van het reageren op advertenties op de website wordt niet getolereerd en heeft uitsluiting van gebruik tot gevolg.

Artikel 12. – Uitsluiting

12.1 BudgetBridalWorld behoudt zich het recht voor om adverteerders en gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige Algemene Voorwaarden.

12.2 Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van BudgetBridalWorld om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13. - Intellectuele eigendom

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto´s, beeld- en/of geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij BudgetBridalWorld respectievelijk haar licentiegevers.

13.2 Het is gebruikers en adverteerders verboden om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen danwel ter beschikking te stellen (middels deeplinken of anderszins) zonder toestemming van BudgetBridalWorld uitgezonderd het in algemene zin linken naar de website.


Artikel 14. - Betaling en incassokosten

14.1 Betaling van facturen dienen door de adverteerder te geschieden voordat de advertentie(s) worden geplaatst op de website, op een door BudgetBridalWorld aan te geven wijze middels online betaling (Ideal, PayPal etc.) in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door BudgetBridalWorld aangegeven.

o14.2 Indien de adverteerder de overeengekomen betalingstermijn(en) niet tijdig en correct naleeft, is BudgetBridalWorld  gerechtigd de diensten niet meer te leveren aan de adverteerder. De adverteerder blijft BudgetBridalWorld de volledige advertentiekosten verschuldigd te vermeerderen met de hierdoor veroorzaakte onkosten.

14.3. Indien adverteerder in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur/aflossing, dan is adverteerder van rechtswege in verzuim. De adverteerder is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handels)rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Adverteerder in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

14.4. BudgetBridalWorld  heeft het recht de door adverteerder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

14.5 De Adverteerder is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan BudgetBridalWorld verschuldigde.

14.6 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van adverteerder niet op.

14.7 Indien de adverteerder in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan, is de adverteerder tevens incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van BudgetBridalWorld om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de adverteerder.

Artikel 15. – Slotbepalingen

15.1 Nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen.

15.2 Op de Overeenkomst tussen BudgetBridalWorld en de adverteerder is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze Overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen uitsluitend worden berecht door de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

15.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen door BudgetBridalWorld worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de website. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing op de relatie tussen adverteerders en/of gebruikers enerzijds en BudgetBridalWorld anderzijds.

Ons blog

By BudgetBridalWorld.com
on 2015-05-09


We have been working on the website www.BudgetBridalWorld.com for many months and from many different locations.

Lees meer
Product is toegevoegd aan uw verlanglijst
Sluiten